داور ، استاد مشاور و استاد راهنمای پایان نامه حدود پانزده دانشجو كارشناسي ارشد
استاد راهنماو داور پروژه های متعدد دانشجوئی کارشناسی مهندسی معدن