نورانی،ع،  1395زون بندی مناطق دگرسان شده مرتبط با کانی زایی ، توسط پردازش داده های سنجنده استر،معدن مس کلواری،. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما)

ناصری،س، 1395بررسی تاثیر روندهای ساختاری در کانی زایی کانسار مس کلواری (بخش جنوبی غربی)، پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور)

رضائی نژاد،1395 ف، پردازش آماری عناصر فلزی در بلوک جنوبی کانسار مس کلواری، شمال غرب شهربابک ، پایان‌نامه کارشناسي رشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما)

قوام، ا.، 1395. تعیین منشاء کانسار آهن سادات سیریز، شمال غرب زرند. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).

حیدری، ع.، 1396. بررسی زمین شناسی، ژئوشیمی و تحلیل آماری معدن کرومیت کوثر، جنوب غرب فریمان. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).

علیپور، م.، 1396. ارزیابی ذخیره مس گودکلواری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).

آموزگار، ر.، 1397. مطالعه توزیع عناصر نقره، سرب و روی در معدن مس گودکلواری، شمال غرب شهربابک. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما).

ناروئی، ا.، 1397. تعیین منشاء کانسار آهن جنگا، شمال غرب جیرفت. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استادمشاور).

حیاط الغیبی، ش.، 1397. بررسي ژئوشيميايي و فرايندهاي كاني سازي كانسار سرب و روي گنهران. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما )

قائدی، ب.، 1397. تخمين و ارزيابي آنومالي ۲ معدن آهن جنگا، شمال غرب جيرفت. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما)

بهشتی، ا.، 1397. استفاده از سنجش از دور در بررسي نقش گسل در غني شدگي آهن آنومالي شماره ۲معدن جنگا. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد راهنما)

صفری، ع .، 1398. مطالعه کانه زایی آهن و مس گنبد نمکی زندان، شمال بندر لنگه. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور)

عمرانی، س.م.، 1398تخمین و ارزیابی ذخیره معدن سرب و روی آبید راور. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور).

– کریمی، م.، 1398. بررسی نقش گسل در غنی سازی سنگ آهن جلال آباد زرند با استفاده از نرم افزار. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استادراهنما).

احمدی، ب.، 1399. بررسی پراکنش ژئوشیمیایی و الگوی توزیع عنصر آهن در کانسار آهن جلال آباد زرند بر اساس داده های حفاری. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور)

شهدادنژاد، الف.، 1399. بررسی زمین شناسی و سنگ شناسی معدن سرب و روی قنات مروان، شمال شرق بافت. پایان‌نامه کارشناسي ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور)

مظفر پور، ح.، 1399 بررسی اکتشافی اندیس­های مس محدوده­ی شهربابک و مطالعه موردی معدن مس انصاری با استفاده از دورسنجی. پایان نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی اقتصادی . مجتمع آموزش عالی زرند( استاد مشاور)

قلندری، ر.،1399، مطالعه آلتراسیون­های معادن مس میدوک ، ایجو و گود کلواری با استفاده از شیوه­های دورسنجی، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی. مجتمع آموزش عالی زرند. (استاد مشاور)

کرمی، ر.،1399. بررسی زون­های دگرسانی توسط پردازش داده­های سنجنده استر با استفاده از نرم­افزار، پایان نامه کارشناسی شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند.( استاد راهنما)

برهانی زرندی،خ.، 1400 بررسی تأثیرات اثرات زیست محیطی در معدن سنگ آهن جلال آباد زرند. پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند (استاد راهنما)

عباس زاده، ع، 1400، استفاده از سنجش از دور در بررسی نقش گسل در غنی شدگی آهن در معدن سنگ آهن سادات سیریز، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند (استاد راهنما)

گلی، م.ح ، 1400 پتانسیل یابی کانی سازی بوکسیت با استفاده از داده های زمین شناسی و دورسنجی در برگه 1:100000 زمین شناسی علی آباد پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند(استاد مشاور).،

سالاری ، س.، 1400 . بررسی زمین شناسی ، ژئوشیمی و تحلیل آماری معدن کرومیت فطر شش، مجموعه افیولیتی فاریاب . پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مجتمع آموزش عالی زرند ،(استاد مشاور).

عسکری ،س، 1401، مواردی از پیامدهای عملیات استخراج و فرآوری سنگ آهن جلال آباد بر محیط و راهکارهای کنترل و یا کاهش آنها(استاد راهنما)

اسدی کرم، الف ، 1401، مطالعات طراحی و توسعه معدن مس میدوک( استد مشاور)

دهقانی ، م ، 1402، بررسی تاثیر  فعالیت های کارخانه های فراوری سنگ آهن بر محیط(HSE) : مطالعه موردی معدن سنگ آهن جلال اباد  (استاد راهنما)