– کارگاه آموزشی روش تدریس- دانشگاه شهید باهنر کرمان.

– کارگاه آموزشی مشاوره و راهنمایی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی شيوه هاي ارزشيابي- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی اصول مديريت جامع كبفيت- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی محتوي الكترونيكي- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی ايننرنت- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی حفاري با تجهيزات مكانيزه

– کارگاه آموزشی آشتايي با نانوتكنولوژ‍ی

–  کارگاه آموزشی اصول اكتشافات ‍‍‍ژئوشيميايي

–  كارگاه آموزشی عملي نمونه برداري ژئو شيميايي

– Workshop : Pollution problems in the mineral industry