توانائی وتخصص:

در زمینه مسائل مختلف زمین شناسی اقتصادی ونیز مسائل زیست محیطی ناشی ازمعادن و منابع معدنی