تعداد 65 مقاله چاپ شده در کنفرانس های داخل کشور

تعداد 8 مقاله چاپ شده همراه با سخنرانی در کنفرانس های خارج از کشور