پ‍ژوهشگر برتر دانشكده صنعت و معدن زرند در سال 85-86.