مدیریت امورعمومی ، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت امور دانشجوئی و معاونت آموزشي دانشکده زرند از سال 76 تا 81

ریاست دانشکده ومسئول برنامه ریزی درسی گروه معدن دانشکده صنعتی معدنی زرند از سال85 تا 87

مشاور علمي انجمن علمي معدن دانشکده صنعتی معدنی زرند از سال85 تاكنون

عضو اصلي كميته ايمني و محيط زيست دانشگاه شهید باهنر

معاونت آموزشي- پژوهشي دانشکده زرند ازسال 88

معاونت آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی مجتمع آموزش عالی زرند از سال 1390