داور مقاله های ارائه شده در همایش های تخصصی مختلف

داور پایان نامه كارشناسي ارشد مختلف

عضوکمیته علمی همایش های تخصصی مختلف

دبیر علمی اولین کنفرانس اهن و فولاد

پ‍ژوهشگر برتر دانشكده  در سال 85-86

راه اندازي كا رگاه و آزمايشگاه مجتمع  زرند

طراح سوالات كتكور تخصصی سازمان سنجش

مسلط به دو زبان انگليسي و روسي

همکار در چندین طرح پژوهشی

مدیریت امورعمومی ، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت امور دانشجوئی و معاونت آموزشي دانشکده زرند از سال 76 تا 81

ریاست دانشکده ومسئول برنامه ریزی درسی گروه معدن دانشکده صنعتی معدنی زرند از سال85 تا 87

مشاور علمي انجمن علمي معدن دانشکده صنعتی معدنی زرند از سال85 تاكنون

عضو اصلي كميته ايمني و محيط زيست دانشگاه شهید باهنرسال86

معاونت آموزشي- پژوهشي دانشکده زرند ازسال 88

معاونت آموزشی ، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی مجتمع آموزش عالی زرند ازسال1401- 1390

مجري كارگاه هاي آموزشي مختلف

کارگاههای آموزشی گذرانده شده :

– کارگاه آموزشی روش تدریس- دانشگاه شهید باهنر کرمان.

– کارگاه آموزشی مشاوره و راهنمایی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی شيوه هاي ارزشيابي- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی اصول مديريت جامع كبفيت- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی محتوي الكترونيكي- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی ايننرنت- دانشگاه شهید باهنر کرمان

– کارگاه آموزشی حفاري با تجهيزات مكانيزه

– کارگاه آموزشی آشتايي با نانوتكنولوژ‍ی

–  کارگاه آموزشی اصول اكتشافات ‍‍‍ژئوشيميايي

–  كارگاه آموزشی عملي نمونه برداري ژئو شيميايي

– Workshop : Pollution problems in the mineral industry