دکتری

زمین شناسی اقتصادی زیست محیطی

دانشگاه دولتی مسکو

مسکو، روسیه (1385)

عنوان رساله: شرایط تشکیل فسفریت های حوضه یگوریوسک مسکو (پلاتفرم روسیه)ومسائل اکولوژیکی ناشی از استخراج آنها

کارشناسی ارشد

زمین شناسی اقتصادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1375)

عنوان پایان نامه: ارزیابی اقتصادی –کاربردی نهشته های بوکسیت- لاتریتی بلبلوئیه کرمان

کارشناسی

زمین شناسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1369)